برگزاری اولین جلسه کمیته علمی همایش
19 اسفند 1389

طی اعلام قبلی دبیرخانه همایش، اولین جلسه کمیته علمی همایش در روز دوشنبه 16 اسفندماه برگزار گردید. در این جلسه اساتیدی از دانشگاه های تربیت مدرس، تهران، واحد علوم تحقیقات آزاد، صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف حضور داشتند و به بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه ارزیابی مقالات و پذیرش آن ها پرداختند.

همچنین در این جلسه نحوه استفاده از سامانه اینترنتی همایش جهت داوری مقالات برای داوران توضیح داده شد.