مشخصات پوستر
19 اردیبهشت 1390

کلیه نویسندگانی که مقاله آن ها برای ارایه به صورت پوستر در همایش پذیرفته شده است، به منظور همخوانی با سایر نویسندگان، لطفا از الگوی نگارش فایل زیر استفاده نمایید.

عرض پوستر 80 و ارتفاع آن بایستی 105 سانتی متر باشد.

دریافت فایل الگوی تهیه پوستر همایش