نمایگاه اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست
عنوان غرفه نوع غرفه متراژ غرفه قیمت
غرفه درجه A 9 10,800,000 ریال
غرفه درجه A 15 13,500,000 ریال
 غرفه A3 غرفه درجه B 9 6,300,000 ریال
غرفه درجه A 10 11,000,000 ریال
 غرفه A5 غرفه درجه A 26 26,000,000 ریال
 غرفه A6 غرفه درجه A 10 9,000,000 ریال
 غرفه A7 غرفه درجه A 16 14,400,000 ریال
غرفه درجه B 12 9,600,000 ریال
غرفه درجه B 12 9,600,000 ریال
غرفه درجه B 12 9,600,000 ریال
غرفه درجه B 12 8,400,000 ریال
غرفه درجه B 10 7,500,000 ریال
غرفه درجه C 12 7,200,000 ریال
غرفه درجه C 12 7,200,000 ریال
غرفه درجه B 12 8,400,000 ریال
مشخصات متقاضی
نام پیشنهادی را وارد کنید.