فرم ثبت نام حمایت کنندگان

200,000,000

ریال
امکانات این نوع حمایت کننده:
1. اختصاص سخنرانی کلیدی مدیرعامل در مراسم افتتاحیه
2. درج فعالیت‌ها و ابتکارات در "کتابچه همایش" (4صفحه)
3. درج تیزر تبلیغاتی در لوح فشرده مولتی مدیای همایش
4. درج نام و آرم در بروشور، پوستر تبلیغاتی، سایت همایش و سایر تبلیغات کارگاه (به عنوان حامی الماسی)
5. پخش تیزر تبلیغاتی در میان برنامه های روز همایش
6. مصاحبه با مدیرعامل و درج در "کتابچه همایش"
7. اختصاص غرفه در نمایشگاه همایش (3غرفه)
8. امکان حضور 10 نفر از مدیران و کارشناسان به صورت رایگان در کارگاه های آموزشی (هر نفر در یک کارگاه به انتخاب مجموعه)
9. حضور 10 نفر از مدیران و کارشناسان به صورت رایگان در همایش
10. قراردادن هدیه حامی در بسته هدایا
11. امکان قرار دادن 4 عدد استند در سالن های همایش
12. ارائه تندیس همایش و لوح تقدیر (به عنوان حامی الماسی)

100,000,000

ریال
امکانات این نوع حمایت کننده:
1. درج فعالیت‌ها و ابتکارات در "کتابچه همایش" (2 صفحه)
2. درج تیزر تبلیغاتی در لوح فشرده مولتی مدیای همایش
3. درج نام و آرم در بروشور، پوستر تبلیغاتی، سایت همایش و سایر تبلیغات کارگاه (به عنوان حامی طلایی)
4. پخش تیزر تبلیغاتی در میان برنامه های روز همایش
5. مصاحبه با مدیرعامل و درج در "کتابچه همایش"
6. اختصاص غرفه در نمایشگاه همایش (2غرفه)
7. امکان حضور 5 نفر از مدیران و کارشناسان به صورت رایگان در کارگاه های آموزشی (هر نفر در یک کارگاه به انتخاب مجموعه)
8. حضور 5 نفر از مدیران و کارشناسان به صورت رایگان در همایش
9. قراردادن هدیه حامی در بسته هدایا
10. امکان قرار دادن 2 عدد استند در سالن های همایش
11. ارائه تندیس همایش و لوح تقدیر (به عنوان حامی طلایی)

50,000,000

ریال
امکانات این نوع حمایت کننده:
1. درج فعالیت‌ها و ابتکارات در "کتابچه همایش" (1 صفحه)
2. درج تیزر تبلیغاتی در لوح فشرده مولتی مدیای همایش
3. درج نام و آرم در بروشور، پوستر تبلیغاتی، سایت همایش و سایر تبلیغات کارگاه (به عنوان حامی نقره ای)
4. اختصاص غرفه در نمایشگاه همایش (1غرفه)
5. امکان حضور 3 نفر از مدیران و کارشناسان به صورت رایگان در کارگاه های آموزشی (هر نفر در یک کارگاه به انتخاب مجموعه)
6. حضور 3 نفر از مدیران و کارشناسان به صورت رایگان در همایش
7. قراردادن هدیه حامی در بسته هدایا
8. امکان قرار دادن 1 عدد استند در سالن های همایش
9. ارائه تندیس همایش و لوح تقدیر (به عنوان حامی نقره ای)

10,000,000

ریال
نام حمایت کننده را وارد کنید.